Sklep / 07.

Audyt środowiskowy

Cena usługi

3000 zł netto

Uwaga! Koszty dojazdu do klienta na audyt ustalane są indywidualnie

Zakup zostanie dokonany przez nasz sklep Allegro.

OPIS

Jeżeli nie masz pojęcia pod jakie wymogi z zakresu ochrony środowiska podlega Twoja firma to wykupując ten produkt dowiesz się wszystkiego i będzie mógł spać spokojnie.

Zakres audytu:

Ogólne wymagania prawne obejmujące:

 1. analizę wymaganych dokumentów, tj.: analizę koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej uzgodnień, pozwoleń, podpisanych umów, zgłoszeń a także niezbędnej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, w tym wnoszenia opłat za korzystnie ze środowiska,
 2. przekazanie informacji na temat brakującej dokumentacji związanej z ochroną środowiska.

Gospodarki odpadami obejmujący:

 1. analizę stosownych uzgodnień, ewidencji, tj. analizę prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji w zakresie konieczności posiadania wymaganych pozwoleń i zezwoleń z prowadzeniem gospodarki odpadami;
 2. ocenę stopnia realizacji w przedsiębiorstwie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na główne rodzaje odpadów;
 3. analizę dokumentacji związanej z odbiorem odpadów z przedsiębiorstwa;
 4. analizę dokumentacji pozwalającej na dopuszczenie składowania odpadów na danym rodzaju składowisku odpadów.

Emisji do powietrza obejmujący:

 1. określenie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza;
 2. analizę prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z identyfikacją/stwierdzenie występowania źródeł emisji oraz czynników wpływających na emisję;
 3. analizę przeprowadzonych dotychczas w firmie pomiarów pod kątem spełnienia wymogów ustawowych oraz z wcześniejszych decyzji.

Gospodarki wodno-ściekowej obejmujący:

 1. analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem konieczności posiadania pozwolenia wodno-prawnego;
 2. analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia źródeł poboru wody oraz sposobu zrzutu ścieków;
 3. analizę przeprowadzonych w przedsiębiorstwie pomiarów jakości ścieków.

Recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów obejmujący:

 1. określenie prawnych obowiązków związanych z wprowadzeniem na rynek opakowań oraz produktów, analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia podlegania przepisom wynikającym z ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy o bateriach i akumulatorach;
 2. przegląd prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z ilością wprowadzonych na rynek opakowań oraz produktów, osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku.

Pozostałej działalności wpływającej na środowisko obejmujący:

 1. sprawdzenie przez konsultanta spełnienia wymogów POS i rozporządzeń w zakresie PCB, azbestu oraz zidentyfikowanie/stwierdzenie ewentualnego ich występowania na terenie zakładu;
 2. identyfikację/stwierdzenie występowania ewentualnych źródeł hałasu na terenie przedsiębiorstwa;
 3. analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem wykorzystywania na terytorium Polski substancji kontrolowanych, analizę prowadzonej ewidencji substancji kontrolowanych, obowiązku przekazywania ewidencji wyspecjalizowanej jednostce;
 4. wskazanie przedsiębiorcy jak prowadzona przez niego działalność może wpływać na zanieczyszczenie gleb, zidentyfikowanie/stwierdzenie występowania potencjalnych źródeł zanieczyszczeń oraz wykonania obowiązku ich rekultywacji.

Efektem końcowym audytu środowiskowego będzie opracowanie raportu, w którym określony zostanie stan faktyczny w przedsiębiorstwie w zakresie spełniania wymogów prawnych przewidzianych prawem ochrony środowiska. Ponadto Raport będzie zawierać:

 1. rekomendacje dotyczące obszarów, w których były prowadzone prace;
 2. określenie kosztów wdrożenia tych rekomendacji;
 3. założenia co do oszczędności, jakie przynieść powinna każda z proponowanych rekomendacji.

Termin realizacji: 14 dni roboczych po podpisaniu zlecenia oraz otrzymaniu wszystkich niezbędnych materiałów od klienta oraz przeprowadzeniu audytu